Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy SVJ


N 134/2015

NZ 135/2015
 ----------------------- STEJNOPIS ----------------------

------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS -----------------
sepsaný Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Plzni, v kanceláři notáře na adrese: Plzeň 1 – Vnitřní Město, náměstí Republiky 236/37, PSČ 30100, dnešního dne 04.06.2015 (čtvrtého června roku dva tisíce patnáct).

Na žádost výboru jako svolavatele shromáždění Společenství pro dům v Plzni, Tachovská 67, 69, identifikační číslo: 71252037, sídlo: Plzeň, Tachovská 67, PSČ 32300, zapsaného v  rejstříku společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu v Plzni, oddíl S, vložka 3976 (dále jen „společenství“), jsem se dne 28.05.2015 (dvacátého osmého května roku dva tisíce patnáct) dostavil do zasedací místnosti společenského domu „Totem“ na adrese: Plzeň, Kaznějovská 1517/51, PSČ 32300, abych dle § 80a a následujících zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád) osvědčil:


 --------------- rozhodnutí shromáždění  --------------

------------ Společenství pro dům v Plzni,  -----------

-------------------- Tachovská 67, 69 -------------------
přijatá v průběhu jednání konaného v zasedací místnosti společenského domu „Totem“ na adrese: Plzeň, Kaznějovská 1517/51, PSČ 32300, dne 28.05.2015 (dvacátého osmého května roku dva tisíce patnáct) od 18.00 hodin.

------------------------ ZA PRVÉ ------------------------

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této schůze shromáždění společenství a na základě mé osobní přítomnosti při jejím jednání a hlasování osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společenství související s přijetím předmětných rozhodnutí:

a) Předsedou shromáždění byl v průběhu jejího jednání zvolen Ladislav Babják, datum narození: 28.11.1945, rodné číslo: 451128/707, bydliště: Plzeň, Bolevec, Tachovská 1385/67, PSČ 32300, který prohlásil, že je plně svéprávný a jehož totožnost jsem ověřil z platného úředního průkazu.

b) Existenci společenství jsem ověřil z výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek ze dne 14.05.2015 (čtrnáctého května roku dva tisíce patnáct), o kterém předseda shromáždění prohlásil, že obsahuje úplné, pravdivé a aktuální údaje zapisované do rejstříku společenství vlastníků jednotek.
 -------------------------------------------------------strana dva-------------------------------------------------------
Existenci společenství jsem dále ověřil z úplného znění stanov společenství ze dne 14.03.2005 (čtrnáctého března roku dva tisíce pět), o kterém shora uvedený předseda shromáždění prohlásil, že se jedná o jejich poslední úplné znění.

c) Působnost shromáždění přijímat níže uvedená rozhodnutí jsem ověřil ze zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a z úplného znění stanov společenství.

d) Způsobilost shromáždění společenství k přijetí předmětných rozhodnutí jsem ověřil: - z písemné pozvánky na toto shromáždění splňující všechny zákonem a stanovami předepsané náležitosti, podle prohlášení předsedy shromáždění o tom, že pozvánka byla doručena všem vlastníkům 15 (patnáct) dní před termínem jednání shromáždění, z výpisu listu vlastnictví č. 11057 pro katastrální území: Bolevec, z prohlášení předsedy shromáždění o tom, že toto shromáždění bylo svoláno řádně a včas,   z prezenční listiny z této schůze shromáždění, a z vlastního pozorování,  podle kterých byli při zahájení shromáždění přítomni vlastníci jednotek disponující celkem hlasy: 263574 (dvě stě šedesát tři tisíce pět set sedmdesát čtyři) z celkových hlasů: 414136 (čtyři sta čtrnáct tisíc jedno sto třicet šest), celkem tedy bylo přítomno 63,6 % (šedesát tři celých šest desetin procenta) hlasů všech vlastníků. Proti prohlášení předsedy shromáždění nebyly vzneseny žádné protesty. Rovněž nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na schůzi shromáždění. Rovněž nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na schůzi shromáždění připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.

----------------------- ZA DRUHÉ ----------------------

Osvědčuji, že předseda shromáždění předložil shromáždění společenství v průběhu její schůze tyto návrhy rozhodnutí:

A) Schválení změny stanov společenství.

Stanovy společenství se v jejich posledním úplném znění mění tak, že se celý jejich původní text vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění, který zároveň představuje úplné znění stanov společenství:
 ------------------------ STANOVY -----------------------

----------- Společenství vlastníků pro dům  ---------

-------------- v Plzni, Tachovská 67, 69. --------------
čl. 1

-------------------------------------- Základní ustanovení -------------------------------------

1.1. Společenství vlastníků (dále jen „společenství“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) za účelem zajišťování správy domu a pozemku (dále jen „správa domu“). 

1.2. Členy společenství jsou vlastníci bytových a nebytových jednotek (dále jen „jednotka“) a příslušných podílů na společných částech nemovité věci.
 --------------------------------------------------------strana tři--------------------------------------------------------
Společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v občanském zákoníku (dále jen „člen společenství“). 

1.3. Při naplňování svého účelu je společenství způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. 

1.4. Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu.

1.5. Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.


čl. 2

----------------------------------- Název a sídlo společenství ----------------------------------

2.1. Název společenství vlastníků pro dům – budovu č.p. 1385, 1386 (bytový dům) v obci: Plzeň, část obce: Bolevec, která je součástí pozemků parcel čísla parcelní 3474, 3475 v katastrálním území: Bolevec, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 11057, v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, je: Společenství vlastníků pro dům v Plzni, Tachovská 67, 69.

2.2. Sídlo společenství je určeno v domě, pro který společenství vzniklo, a v němž se veřejnost může se společenstvím stýkat, a to na adrese: Plzeň, Bolevec, Tachovská 67, PSČ 32300.


čl. 3

-------------- Předmět činnosti společenství - správa domu a další činnosti ------------

3.1. Správou domu se rozumí z hlediska provozního a technického zejména: 

(a) provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady,

(b) zajištění revizí a oprav společných částí technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, domovní kotelny nebo výměníkové (předávací) stanice, rozvodů energií včetně tepla, teplé užitkové vody včetně radiátorů, pitné vody, vzduchotechniky, výtahů, komínů, telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického vybavení domu,

(c) údržba a opravy pozemku a společných částí domu a údržba přístupových cest na pozemku,

(d) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů i těchto stanov vyžadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části domu.

3.2. Správou domu se rozumí z hlediska správních činností zejména:

(a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů,
 ------------------------------------------------------ strana čtyři ------------------------------------------------------
(b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení a vybírání záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání, jak dále v textu blíže specifikováno,

(c) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření s finančními prostředky,

(d) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení shromáždění vlastníků jednotek,

(e) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání s tím souvisejících smluv,

(f) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek. 3.3. V rámci předmětu své činnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o:

(a) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku odborně způsobilou třetí osobou – správcem (dále jen „správce“);

(b) zajištění činností spojených se správou domu a pozemku odborně způsobilou třetí osobou v případech vyžadujících takovou odbornou způsobilost;

(c) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatele přímo;

(d) pojištění domu; -

(e) nájmu společných částí domu;

(f) zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá osoba odpovědná za správu domu a pozemku oprávnění je provozovat, jako jsou domovní kotelny, výměníkové (předávací) stanice, dieselagregáty, výtahy a podobná vyhrazená technická zařízení.

3.4. Společenství zajišťuje rovněž kontrolu plnění jím uzavřených smluv a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany smluvních partnerů.

3.5. Při plnění úkolů podle občanského zákoníku a těchto stanov zajišťuje společenství dále zejména tyto činnosti spojené se správou domu a pozemku:

(a) vybírání předem určených finančních prostředků od členů společenství na náklady spojené se správou domu a pozemku (dále jen „příspěvky na správu domu a pozemku“), popřípadě dalších příspěvků na odměnu správce dle smlouvy se správcem podle ustanovení čl. 4 nebo na odměňování členů orgánů společenství nebo na odměnu za vedení účetnictví, poskytování právních služeb nebo na podobné náklady vlastní správní činnosti,

(b) vedení evidence plateb členů společenství, které jsou podle písmene (a) vybírány,

(c) vedení evidence nákladů vztahujících se k domu a pozemku a k činnosti společenství,

(d) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky,

(e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy.

3.6. Společenství zajišťuje buď přímo, nebo na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli plnění spojená nebo související s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen „služby“), například dodávky tepla a teplé užitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu apod. V rámci této činnosti společenství zajišťuje zejména


 ------------------------------------------------------- strana pět -------------------------------------------------------
(a) vybírání záloh na úhrady za služby,

(b) rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, a to dle pravidel schválených shromážděním společenství nebo způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem, neschválí-li společenství vlastní pravidla způsobu rozúčtování, nebo rozhodnutím cenového orgánu, a vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství,

(c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním služeb a jejich úhradami včetně vyúčtování.

3.7. V rámci činností vykonávaných v rozsahu občanského zákoníku společenství dále zajišťuje zejména:

(a) včasné vymáhání plnění povinností uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství nebo stanovených členům společenství zvláštními právními předpisy,

b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými vlastníky jednotek,

(c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvláštních právních předpisů.


čl. 4

Zajišťování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem

4.1. V souladu s prohlášením o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám upravujícím postavení osoby pověřené správou domu, anebo v souladu s usnesením shromáždění vlastníků o ustanovení správce a uzavření smlouvy se správcem, může společenství zajišťovat provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi, popřípadě některé z těchto činností, na základě smlouvy se správcem, kterým může být odborně způsobilá fyzická nebo právnická osoba.

4.2. Změny osoby správce, obsah smlouvy se správcem nebo její změny v ujednání o ceně nebo rozsahu činnosti schvaluje shromáždění.

4.3. Uzavřením smlouvy se správcem podle tohoto článku nemůže být dotčena výlučná rozhodovací působnost orgánů společenství plynoucí z občanského zákoníku a z těchto stanov.


čl. 5

---------------------------------------Orgány společenství -------------------------------------

5.1. Orgány společenství jsou:

(a) shromáždění (dále jen „shromáždění“),

(b) výbor společenství vlastníků (dále jen „výbor“), který je voleným orgánem společenství.

5.2. Volené orgány společenství volí a odvolává shromáždění. 

5.3. Kolektivní orgány společenství hlasují veřejně. Shromáždění může rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů volených orgánů.

5.4. Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

5.5. Existuje-li více volených orgánů společenství, může být člen společenství zvolen pouze do jednoho voleného orgánu tohoto společenství. 

5.6. Členům volených orgánů může být poskytnuta odměna za výkon funkce; její výši schvaluje shromáždění. Odměna za výkon funkce členů volených orgánů je


 -------------------------------------------------------strana šest ------------------------------------------------------
hrazena z příspěvků určených na odměňování členů orgánů společenství dle ustanovení § 1180 odst. 2) občanského zákoníku.

5.7. Člen voleného orgánu může být volen opětovně.

5.8. Člen voleného orgánu může během funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení oznamuje člen voleného orgánu písemně orgánu společenství, jehož je členem. Odstoupení je účinné ode dne, kdy je vzal volený orgán na vědomí. Pokud volený orgán nevezme odstoupení na vědomí do třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení člena o odstoupení, zaniká odstupujícímu členovi jeho funkce třicátým (30.) dnem po doručení oznámení o odstoupení z funkce. 

5.9. Za člena voleného orgánu, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou volbu bez zbytečného odkladu.


čl. 6

------------------------------------------- Shromáždění -----------------------------------------

6.1. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, jež tvoří všichni vlastníci jednotek.

6.2. Do působnosti shromáždění náleží rozhodování o věcech uvedených v ustanovení § 1208 písm. a) až h) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo v ustanovení, které jej v budoucnu nahradí, změní nebo doplní, vč. ustanovení s jiným označením v příslušném právním předpisu, přičemž

(a) částka dle ustanovení § 1208 písm. f) bod. 7. občanského zákoníku (opravy a stavební úpravy společných částí) se pro každou jednu (1) opravu a/nebo stavební úpravu stanovuje ve výši čtyřicet tisíc korun českých (40.000,-- Kč) bez DPH, přičemž jednou (1) opravou a/nebo stavební úpravou se rozumí práce realizované na základě jedné (1) smlouvy (akceptované objednávky) a -(b) částka dle ustanovení § 1208 písm. g) bod. 2. občanského zákoníku (nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí) se stanovuje ve výši pět tisíc korun českých (5.000,-- Kč) bez DPH pro každou jednu (1) movitou věc.

6.3. Shromáždění dále rozhoduje v záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.

6.4. Shromáždění svolává nejméně jedenkrát (1x) v kalendářním roce výbor. Shromáždění musí být rovněž svoláno z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než jednu čtvrtinu (1/4) hlasů, nejméně však z podnětu dvou (2) vlastníků jednotek. Neučiní-li to výbor do třiceti (30) dnů, mohou jej svolat v předchozí větě uvedení vlastníci jednotek sami. Jimi zvolený člen pak řídí schůzi tohoto shromáždění.

6.5. O svolání shromáždění musí být členové společenství písemně vyrozuměni nejméně patnáct (15) dní před konáním schůze shromáždění. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schůze shromáždění. K pozvánce se připojují podklady k nejdůležitějším bodům jednání shromáždění nebo informace o tom, kde se může člen společenství s těmito podklady seznámit. Pozvánka musí být buď písemná nebo v elektronické podobě (e-mail s přílohami v obecně akceptovaných formátech dokumentů). V případě elektronické pozvánky adresuje tuto výbor na e-mailovou adresu, kterou mu za tím účelem člen společenství sdělil. 

6.6. Člen společenství se zúčastňuje zasedání shromáždění osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci nemusí být úředně ověřen. Plná moc pro zastupování na shromáždění je přílohou zápisu ze shromáždění. V listině přítomných, která je přílohou zápisu ze shromáždění, musí být vyznačeno, zda se člen shromáždění zúčastňuje osobně nebo v zastoupení či právnickou fyzickou osobou. Pokud osoba sestavující listinu přítomných odmítne


 ------------------------------------------------------strana sedm -----------------------------------------------------
záznam určité osoby do této listiny provést, zaznamená tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. 

6.7. Jsou-li vlastníkem jednotky manželé v režimu společného jmění, zúčastňují se zasedání shromáždění manželé podle své úvahy společně nebo jedním (1) z manželů. Účastní-li se zasedání shromáždění jeden (1) z manželů, není vyžadována písemná plná moc od manžela druhého.  Účastní-li se zasedání shromáždění oba manželé, hlasují však vždy společným hlasem jako jediný (1) vlastník. Nedohodnou-li se oba zúčastnění manželé na společném hlasování, platí, že nehlasovali a k jejich hlasu se nepřihlíží. 

6.8. Jednání shromáždění organizuje a řídí předseda výboru, popř. osoba, která byla řízením jednání shromáždění výborem pověřena. Podklady pro jednání shromáždění připravuje výbor.

6.9. Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

(a) kdo a jak jednání svolal,

(b) datum a místo konání shromáždění,

(c) přijatá usnesení,

(d) výsledky hlasování,

(e) námitky členů proti rozhodnutí společenství, kteří požádali o jejich zaprotokolování,

(f) označení spoluvlastníků jednotky, kteří hlasovali za společného člena,

(g) kdy a kým byl zápis vyhotoven.

6.10. Přílohu zápisu z jednání shromáždění tvoří pozvánka, podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a listina přítomných a plné moci (byly-li uděleny).

6.11. Vyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy pro právní jednání statutárního orgánu společenství nebo správce schválení či souhlas shromáždění, a nevyžaduje-li současně zákon nebo tyto stanovy, aby souhlas či schválení předcházely konkrétnímu právnímu jednání statutárního orgánu společenství nebo správce, je podmínka splněna i rozhodnutím shromáždění o dodatečném schválení takového právního jednání nebo souhlasu s ním přijatým nejpozději do osmnácti (18) měsíců ode dne uskutečnění takového právního jednání. Rozhodnutí shromáždění o dodatečném schválení právního jednání přijaté později vyžaduje ke svému přijetí NADPOLOVIČNÍ většiny hlasů VŠECH vlastníků jednotek.


čl. 7

Usnášeníschopnost, hlasování na zasedání shromáždění

7.1. Shromáždění je způsobilé usnášet se, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů.

7.2. Při hlasování má každý vlastník jednotky počet HLASŮ odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu; manželé v režimu společného jmění mají společně počet HLASŮ odpovídající velikosti jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu; spoluvlastníci jednotky mají společně počet hlasů odpovídající velikosti jejich společného podílu na společných částech domu.   

7.3. NADPOLOVIČNÍ většiny HLASŮ PŘÍTOMNÝCH vlastníků jednotek je zapotřebí k přijetí každého usnesení shromáždění, není-li dále těmito stanovami stanoveno jinak; spoluvlastníci jednotky mají společně počet hlasů odpovídající velikosti jejich společného podílu na společných částech. 

7.4. NADPOLOVIČNÍ většiny HLASŮ VŠECH vlastníků jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění:


 -------------------------------------------------------strana osm ------------------------------------------------------
(a) o změně účelu užívání domu nebo bytu,

(b) o podstatných změnách týkajících se společných částí domu; podstatnými změnami se rozumí takové změny stavebních částí podstatných pro zachování domu, kterými by bylo zasahováno do jeho hlavních konstrukcí, jeho tvaru nebo vzhledu, jakož pro zachování bytu nebo nebytového prostoru vlastníků jednotek v domě, nebo jimiž se mění vnitřní uspořádání domu.

(c) o udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, a to k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého společenství na náklady spojené se správou domu,

(d) o udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků, 

(e) o způsobu rozúčtování nákladů na ty služby, u nichž zvláštní právní předpis nestanoví žádné hlasovací kvorum nebo stanoví-li hlasovací kvorum mírnější. 7.5. Souhlas VŠECH VLASTNÍKŮ jednotek je zapotřebí k přijetí usnesení shromáždění o způsobu rozúčtování nákladů na ty služby, u nichž zvláštní právní předpis stanoví toto hlasovací kvorum.

7.6. Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník,

(a) který byl přehlasován, nebo

(b) o jehož návrhu vůbec nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění se usnášet,

navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl. Není-li návrh podán do tří (3) měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí shromáždění nebo o nezpůsobilosti shromáždění usnášet se dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.


čl. 8

-------------------------- Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění ------------------------

8.1. Ve všech záležitostech, které patří do působnosti shromáždění, mohou vlastníci jednotek rozhodovat mimo zasedání shromáždění, a to:

(a) kdykoliv, v jakékoliv otázce, navrhne-li tak písemně výbor, nebo

(b) vždy, pokud svolané shromáždění není způsobilé usnášet se. V takovém případě výbor rozešle v písemné formě návrh usnesení do jednoho (1) měsíce ode dne, na který bylo shromáždění svoláno.

8.2. Návrh výboru musí obsahovat návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se musí vlastníci vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dní a určuje se pro každé rozhodování mimo zasedání shromáždění jednotlivě. V případě, kdy lhůta určena není, platí, že lhůta činí patnáct (15) dní. Výše uvedená lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni předložení příslušného návrhu usnesení příslušnému vlastníkovi, pokud výbor společenství nestanoví jiný počátek běhu této lhůty (např. společný počátek běhu lhůty pro všechny vlastníky).

8.3. K platnosti hlasování vlastníka jednotky se vyžaduje jeho vyjádření na listině obsahující plné znění návrhu usnesení podepsané vlastní rukou s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno.

8.4. Rozhodnutí mimo zasedání se přijímá NADPOLOVIČNÍ většinou hlasů VŠECH vlastníků.

8.5. Ve věcech uvedených v odst. 7.5. těchto stanov a dále též v případě, že se mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech domu nebo se mění poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku


 ------------------------------------------------------strana devět -----------------------------------------------------
změny podílů na společných částech domu, je k přijetí návrhu mimo zasedání shromáždění zapotřebí souhlas VŠECH vlastníků jednotek.

8.6. Výsledek hlasování výbor písemně oznámí vlastníkům. V případě, že je návrh schválen, je součástí oznámení též plný obsah přijatého usnesení. 


čl. 9

--------------------------------- Výbor společenství vlastníků --------------------------------

9.1. Výbor má tři (3) členy. Výbor volí a odvolává ze svých členů předsedu.

9.2. Funkční období člena výboru je pět (5) let.

9.3. Za společenství jednají společně předseda výboru a další člen výboru.

9.4. Způsobilý být členem výboru nebo zástupcem právnické osoby jako člena výboru je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. 

9.5. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu (1/2), mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění společenství vlastníků. 

9.6. Výbor jedná podle potřeby nejméně jednou (1) za čtvrtletí. Zasedání výboru svolává předseda výboru. Zasedání výboru svolá člen výboru, neučiní-li tak z jakéhokoli důvodu předseda výboru z podnětu tohoto člena výboru. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku tak, že ji zašle všem členům výboru na adresu bydliště (sídla) uvedenou ve veřejném seznamu v rámci evidence domu, a to nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dní před termínem konání zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé místo a čas.

9.7. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů výboru. Každý člen výboru má jeden (1) hlas. Člen výboru vykonává funkci osobně. Člen výboru je oprávněn zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O průběhu zasedání výboru a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou výboru a zapisovatelem. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

9.8. Výbor společenství zejména:

(a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství podle zákona, dalších souvisejících právních předpisů a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

(b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

(c) rozhoduje o opravách nebo stavebních úpravách společných částí domu a pozemku do výše čtyřicet tisíc korun českých (40.000,-- Kč) bez DPH pro každou jednu (1) opravu a/nebo stavební úpravu, přičemž jednou (1) opravou a/nebo stavební úpravou se rozumí práce realizované na základě jedné (1) smlouvy (akceptované objednávky),

(d) rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota nepřevyšuje pět tisíc korun českých (5.000,-- Kč) bez DPH, pro každou jednu movitou věc.

(e) připravuje rozpočet společenství a předkládá jej shromáždění ke schválení,  --(f) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a předkládá jí shromáždění ke schválení, a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,


 ------------------------------------------------------strana deset -----------------------------------------------------
(g) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech společenství,

(h) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má shromáždění projednat,

(i) zajišťuje řádné vedení, ukládání a archivaci písemností společenství,

(j) stanovuje výši záloh na jednotlivá plnění (služby) spojená nebo související s užíváním jednotky (dále jen „zálohy na služby“); výbor je oprávněn pověřit stanovením výše záloh na služby správce, s nímž společenství uzavřelo smlouvu dle čl. 4 těchto stanov; stanovil-li výši záloh na služby jednotlivým vlastníkům správce, schválí takto stanovenou výši příspěvků výbor svým rozhodnutím přijatým nejpozději do osmnácti (18) měsíců ode dne uskutečnění takového právního jednání správce, jinak platí, že zálohy na služby jsou každému jednotlivému vlastníku stanoveny ve výši, ve které je hradil před takovým právním jednáním správce,

(k) sděluje výši příspěvku na správu domu a pozemku a výši záloh na služby jednotlivým vlastníkům; výbor je oprávněn pověřit oznámením výše příspěvku na správu domu a pozemku a/nebo výše záloh na úhradu za jednotlivé služby jednotlivým vlastníkům správce,

(l) navrhuje shromáždění rozhodnutí o způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky,

(m)zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků, 

(n) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství.

(o) v souladu se zákonem, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá smlouvy,

(p) zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody,

(q) jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek,

(r) plní povinnosti podle zákona ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.


čl. 10

------------------------- Vznik členství, evidence členů společenství -----------------------

10.1. Členy společenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnické právo k jednotce v domě, a to:

(a) dnem vzniku společenství v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví jednotky nejpozději dnem vzniku společenství nebo

(b) dnem nabytí vlastnictví jednotky v případech, kdy tyto osoby nabyly vlastnictví jednotky po dni vzniku společenství.

10.2. Členství ve společenství vzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členy společenství; to platí i v případě vlastnictví jednotky v režimu společného jmění manželů.

10.3. Seznam členů společenství není veden.


 ----------------------------------------------------strana jedenáct ---------------------------------------------------
čl. 11

---------------------------- Práva a povinnosti člena společenství---------------------------

11.1. Člen společenství má právo zejména: 

(a) účastnit se veškeré činnosti společenství,

(b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromáždění,

(c) volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky,

(d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství,

(e) obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství,

(f) nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu z těchto podkladů.

11.2. Člen společenství je povinen zejména:

(a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválené v souladu se zákonem a s těmito stanovami,

(b) řídit se při užívání společných částí domu, pozemku a společných zařízení domu právními předpisy, rozhodnutími orgánů společenství a pokyny výrobce či správce technických zařízení,

(c) neprodleně upozorňovat výbor na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání jiných osob a na další skutečnosti, které společné části domu poškozují, a dále podle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování, včetně činnosti směřující k předcházení škod,

(d) hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu, a to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek jinak,

(e) hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúčtování záloh na služby,

(f) umožnit na předchozí vyzvání vstup do jednotky osobám pověřeným kontrolou, prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,

(g) odstranit bez zbytečného odkladu na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám vlastník jednotky nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácností nebo domácí zvířata chovaná v bytové jednotce, (h) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práv ostatních členů společenství a podstatně omezoval nebo neumožňoval výkon jejich práv,

(i) umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot,

(j) oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho (1) měsíce, výboru nebo správci:

nabytí vlastnictví jednotky, včetně uvedení svého jména, data narození, adresy a počtu osob, které mají či budou mít v jednotce domácnost, a změny těchto údajů,

změny v počtu osob užívajících jednotku člena společenství v případě, užívají-li jednotku člena společenství po dobu nejméně dvou (2) měsíců úhrnem v jednom kalendářním roce,

skutečnost, že přenechal svoji jednotku nebo její část do užívání třetí osobě (bez ohledu na užívací titul), a to vč. jména, adresy a data narození takové třetí osoby a počtu členů její domácnosti,


 ----------------------------------------------------strana dvanáct----------------------------------------------------
(k) oznámit výboru nebo správci do jednoho (1) měsíce převod vlastnictví jednotky na jiného vlastníka a sdělit svou novou adresu, 

(l) předat výboru nebo správci stavebním úřadem ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby bytové jednotky; v případě, není-li ověření takové projektové dokumentace stavebním úřadem vyžadováno, pak projektovou dokumentaci za účelem takové stavební úpravy zpracovanou,

(m)při všech stavebních úpravách, které podléhají i nepodléhají ohlašování stavebnímu úřadu nebo povolování stavebním úřadem podle stavebního zákona je vlastník jednotky povinen ohlásit jejich provedení výboru nebo správci, a to minimálně měsíc před započetím plánovaných úprav a předat výboru projektovou dokumentaci (stavebním úřadem ověřenou v případě, že její ověření prováděné změny stavby vyžadují), a harmonogram realizace stavebních úprav; změnou stavby se rozumí i stavební změny části stavby, tj. stavební změny jednotky (jakákoli rekonstrukce bytu, zejména pak změny ve složení podlahových krytin, rekonstrukce bytových jader, výměna bytových nenosných příček, rekonstrukce rozvodů vody a plynu, instalace zasklení lodžií nebo balkónů apod.),

(n) při prodeji nebo převodu jednotky je stávající vlastník jednotky povinen seznámit nového vlastníka jednotky s ustanoveními těchto stanov, Domovního řádu a případnými dalšími závazky vyplývajícími z vlastnictví jednotky, ke kterým se stávající vlastník zavázal,

(o) pro případ, že vlastník jednotku neužívá, je povinen sdělit výboru nebo správci svoji kontaktní adresu a telefonické, případně i e-mailové spojení,

(p) respektovat Domovní řád, schválený společenstvím vlastníků, a zajistit jeho dodržování příslušníky žijícími ve společné domácnosti i nájemci a podnájemci.


čl. 12

-------------------------------------Zánik členství ve společenství -------------------------------

12.1. Členství ve společenství zaniká:

(a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,

(b) smrtí člena společenství – fyzické osoby,

(c) zánikem člena společenství – právnické osoby bez právního nástupnictví, ----(d) zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je člen společenství.

12.2. Společné členství spoluvlastníků zaniká i tehdy, pokud v důsledku smrti zůstane ze spoluvlastníků pouze jediný vlastník jednotky a tento se stává členem společenství. Tuto změnu je člen společenství povinen oznámit výboru nebo správci do třiceti (30) dnů ode dne, kdy tato změna nastala.


čl. 13

------------------------ Pravidla pro užívání společných částí domu ----------------------

13.1. Společné části domu lze užívat jen k účelu vzhledem k jejich povaze a určení.

13.2. Vlastník jednotky má právo svobodně užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejného práva ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části domu.

13.3. Vlastník jednotky užívá společné části domu, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání, způsobem vhodným pro udržení nezávadného stavu a dobrého vzhledu domu.


 -----------------------------------------------------strana třináct-----------------------------------------------------
13.4. Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.  

13.5. Podrobná pravidla pro užívání společných částí domu může stanovit domovní řád. Domovní řád pro ten případ schvaluje shromáždění.


čl. 14

----------- Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada za služby ----------

14.1. Příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby platí členové společenství měsíčně v částkách stanovených výborem, a to na účet společenství, pokud shromáždění nestanoví jinak. 

14.2. Výše záloh se určí tak, aby odpovídala měsíčnímu podílu z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen a výše spotřeby běžného roku a zohledňovala počet osob užívajících každou jednotku.

14.3. Výše příspěvků na správu domu a pozemku se určí tak, aby v souhrnu s předcházejícími obdobími a predikci vývoje příjmů společenství odpovídala předpokládaným nákladům na správu domu a pozemku, zejména s ohledem na plánované opravy, revize, rekonstrukce, modernizace, údržbu a jiné obdobné činnosti.

14.4. Splatnost těchto příspěvků a záloh se určuje nejpozději do 15. (patnáctého) dne kalendářního měsíce, za který je příslušná platba hrazena. 

14.5. Nevyčerpaný zůstatek na účtu výdajů spojených se správou domu, na opravy, rekonstrukce a modernizace domu (účet dlouhodobých záloh) se s jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku, pokud shromáždění nerozhodne jinak.

14.6. Skutečnou výši nákladů na služby a záloh výbor jednou (1) ročně rozúčtuje; zpracované vyúčtování následně doručí vlastníkům jednotek, a to nejpozději do čtyř (4) měsíců od skončení zúčtovacího období; výbor je oprávněn pověřit provedením rozúčtování nebo zajištěním jeho provedení a zpracováním vyúčtování a zajištěním jeho doručení jednotlivým vlastníkům v téže lhůtě na náklady společenství správce.

14.7. Každý z vlastníků jednotek je povinen případnou reklamaci vyúčtování uplatnit u výboru nebo správce ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení vyúčtování

14.8. Vzájemné vypořádání přeplatků či nedoplatků se mezi společenstvím a vlastníkem jednotky provede nejpozději do tří (3) měsíců ode dne uplynutí lhůty pro reklamaci vyúčtování dle přechozího odstavce.


čl. 15

----------------------------------- Hospodaření společenství ----------------------------------

15.1. Společenství spravuje svěřené peněžní prostředky vlastníků jednotek, které skládají členové společenství na náklady spojené se správou společných částí domu a pozemku a zálohově na úhradu za služby, případně hospodaří s dalšími peněžními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

15.2. Společenství může zajišťováním činnosti podle tohoto článku pověřit jinou osobu (správce). -

15.3. Společenství vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


 -----------------------------------------------------strana čtrnáct ----------------------------------------------------
15.4. Rozpočet společenství na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek. Rozpočet společenství pro příslušné rozpočtové období je tvořen předpokládanými příjmy a výdaji společenství v příslušném rozpočtovém období. 

15.5. Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména:

(a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,

(b) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku,

(c) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., a poplatku z prodlení s peněžitým dluhem podle § 13 odst. 2 zákona č. 67/2013 Sb.,

(d) úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek,

(e) penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek,

(f) pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh a

(g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

15.6. Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou hrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek; jde zejména o tyto příjmy:

(a) nájemné z pronájmu společných částí domu,

(b) úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování a

(c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

15.7. Případný zisk z hospodaření společenství může být rozdělen mezi členy společenství po schválení účetní závěrky na základě souhlasu všech členů společenství; zisk se rozdělí podle velikosti spoluvlastnických podílů členů společenství na společných částech domu a pozemku. V daňových záležitostech se postupuje podle zvláštních právních předpisů.

15.8. Členové společenství ručí za závazky společenství spojené s hospodařením společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. 


čl. 16

--------------------------------------------------Doručování ------------------------------------------

16.1. Veškeré písemnosti doručované společenstvím jednotlivým členům společenství nebo naopak se doručují zpravidla prostřednictvím poštovní přepravy, kurýrní službou, nebo osobním doručením.

16.2. Písemná forma je zachována i při doručení písemnosti prostřednictvím nezabezpečené sítě elektronických komunikací, požádá-li písemně člen společenství o tento způsob doručování a sdělí-li současně svoji e-mailovou adresu, kterou bude používat pro tento účel. Společenství mu následně poskytne svoji e-mailovou adresu nebo seznam e-mailových adres používaných ke komunikaci se členy společenství. Při využití prostředků elektronické komunikace


 ---------------------------------------------------- strana patnáct ----------------------------------------------------
jsou obě strany povinny využívat výlučně svých navzájem poskytnutých emailových adres. Ten, kdo e-mailovou adresu poskytl, odpovídá za funkčnost svého hardwarového a softwarového vybavení používaného pro zvolený způsob elektronické komunikace. V pochybnostech se e-mail považuje za doručený třetím (3.) dnem po přijetí na poštovní server zajišťující správu elektronické pošty adresáta.


čl. 17

-------------------------------- Zrušení společenství vlastníků -------------------------------

17.1. Společenství se zrušuje podle právní úpravy dle ustanovení § 1215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.


čl. 18

---------------------------------------------- Účinnost --------------------------------------------

18.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich přijetím.


Osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato. Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení předsedy shromáždění byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni vlastníci disponující celkem 65,4 (šedesát pět celých čtyři desetiny procenta) všech hlasů. Shromáždění společenství bylo usnášeníschopné. ------Pro schválení změny stanov je podle článku VII odstavec 12 stanov potřebná alespoň 3/4 (tříčtvrtinová) většina hlasů přítomných vlastníků, což je 203348 (dvě stě tři tisíce tři sta čtyřicet osm) hlasů (rozhodný počet hlasů). Pro předložený návrh hlasovalo 271130 (dvě stě sedmdesát jeden tisíc jedno sto třicet) hlasů přítomných vlastníků, když proti přijetí návrhu rozhodnutí nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováním o návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet hlasů rozhodný pro přijetí rozhodnutí. 

Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů jsem zjistil z občanského zákoníku, stanov společenství, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování předsedou shromáždění.

B) Volba člena výboru.

Do funkce člena výboru se s účinky k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí volí Miroslav Novák, datum narození: 18.10.1951, rodné číslo: 511018/030, bydliště: Plzeň, Bolevec, Tachovská 1386/69, PSČ 32300.

Osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato. Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení předsedy shromáždění byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni vlastníci disponující celkem 65,4 (šedesát pět celých čtyři desetiny procenta) všech hlasů. Shromáždění společenství bylo usnášeníschopné.

Pro zvolení člena výboru je podle § 1206 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., když stanovy vyšší počet hlasů k přijetí rozhodnutí nepožadují, potřebná alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků, což je 135566 (jedno sto třicet pět tisíc pět set šedesát šest) hlasů (rozhodný počet hlasů). Pro předložený návrh hlasovalo 271130 (dvě stě sedmdesát jeden tisíc jedno sto třicet) hlasů přítomných vlastníků, když proti přijetí návrhu rozhodnutí nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováním o návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet hlasů rozhodný pro přijetí rozhodnutí. 


 ----------------------------------------------------strana šestnáct ---------------------------------------------------
Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů jsem zjistil z občanského zákoníku, stanov společenství, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování předsedou shromáždění.

C) Volba člena výboru.

Do funkce člena výboru se s účinky k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí volí Ing. Jiří Huřťák, datum narození: 30.03.1962, rodné číslo: 620330/0983, bydliště: Plzeň, Bolevec, Tachovská 1385/67, PSČ 32300.

Osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato. Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení předsedy shromáždění byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni vlastníci disponující celkem 65,4 (šedesát pět celých čtyři desetiny procenta) všech hlasů. Shromáždění společenství bylo usnášeníschopné.

Pro zvolení člena výboru je podle § 1206 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., když stanovy vyšší počet hlasů k přijetí rozhodnutí nepožadují, potřebná alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků, což je 135566 (jedno sto třicet pět tisíc pět set šedesát šest) hlasů (rozhodný počet hlasů). Pro předložený návrh hlasovaly 263592 (dvě stě šedesát tři tisíce pět set devadesát dva) hlasy přítomných vlastníků, když proti přijetí návrhu rozhodnutí nehlasoval nikdo a hlasování se zdrželo 7538 (sedm tisíc pět set třicet osm) hlasů. Hlasováním o návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet hlasů rozhodný pro přijetí rozhodnutí. 

Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů jsem zjistil z občanského zákoníku, stanov společenství, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování předsedou shromáždění.

D) Volba člena výboru.

Do funkce člena výboru se s účinky k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí volí Ladislav Babják, datum narození: 28.11.1945, rodné číslo: 451128/707, bydliště: Plzeň, Bolevec, Tachovská 1385/67, PSČ 32300.

Osvědčuji, že shora uvedené rozhodnutí bylo přijato. Hlasováno o něm bylo ve veřejném hlasování aklamací. Podle prohlášení předsedy shromáždění byli v době hlasování o tomto návrhu přítomni vlastníci disponující celkem 65,4 (šedesát pět celých čtyři desetiny procenta) všech hlasů. Shromáždění společenství bylo usnášeníschopné.

Pro zvolení člena výboru je podle § 1206 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., když stanovy vyšší počet hlasů k přijetí rozhodnutí nepožadují, potřebná alespoň nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků, což je 135566 (jedno sto třicet pět tisíc pět set šedesát šest) hlasů (rozhodný počet hlasů). Pro předložený návrh hlasovalo 271130 (dvě stě sedmdesát jeden tisíc jedno sto třicet) hlasů přítomných vlastníků, když proti přijetí návrhu rozhodnutí nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováním o návrhu tedy bylo dosaženo vyššího počtu hlasů, než je počet hlasů rozhodný pro přijetí rozhodnutí. 

Výsledek hlasování i rozhodný počet hlasů jsem zjistil z občanského zákoníku, stanov společenství, vlastním pozorováním a z oznámení výsledků hlasování předsedou shromáždění.

------------------------ ZA TŘETÍ -----------------------

---------------------- Výrok notáře. ---------------------
 ---------------------------------------------------strana sedmnáct --------------------------------------------------
Osvědčuji, že se uskutečnily právní jednání a formality, ke kterým bylo společenství a jeho shromáždění povinno a při kterých jsem byl osobně přítomen, a že tato jednání a právní formality nejsou v rozporu se zákonem.

Osvědčuji, že rozhodnutí o:

-A) změně stanov společenství,

B) volbě člena výboru - Miroslav Novák,

C) volbě člena výboru - Ing. Jiří Huřťák,

D) volbě člena výboru - Ladislav Babják,

obsažená v oddílu "ZA DRUHÉ" této části notářského zápisu, byla shromážděním společenství přijata a jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společenství.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou shromáždění a následně i jím samotným přečten, a poté jím jako správný schválen.


Ladislav Babják - Ladislav Babják, v.r.

předseda shromáždění 


L.S. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni – Mgr. Martin Říha, v.r.


Potvrzuji, že tento stejnopis se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Plzni, pod běžným číslem rejstříku N 134/2015 – NZ 135/2015.  -------------------------------------------------------------------------------------
V Plzni, dne 04.06.2015 (čtvrtého června roku dva tisíce patnáct)