Jdi na obsah Jdi na menu

Domovní řád

Domovní řád

Firma Bokrošová, s.r.o. jako správce obytných domů, vydává za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v těchto domech, v zájmu lepšího sousedského soužití a zajištění podmínek řádného užívání bytů, nebytových prostorů společných prostor a zařízení domu Tachovská 67,69 v Plzni, tento „Domovní řád“

Základní práva a povinnosti
 1. Základní práva a povinnosti vlastníků a nájemců bytů a nebytových prostor upravuje Nový občanský zákoník v platném znění a předpisy s ním související.

Společné prostory

 1. Společné prostory jsou prostory určené pro společné užívání, zejména vchod, schodiště, chodby, prádelna, sušárny, mandlovna, kočárkovna, kolovna, dílna, společenská místnost, WC v suterénu. Podle Nového občanského zákoníku je poměrná plocha těchto prostor nedílnou součástí bytu.

 2. Ve všech společných prostorách platí přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

 3. Čistotu a pořádek ve společných prostorách domu si zajišťují vlastníci bytových jednotek sami dle dohodnutého rozpisu úklidu.

 4. Běžný úklid a údržbu společných prostor v domě provádí vlastníci bytových jednotek, pokud se na shromáždění vlastníků nedohodne jiné řešení.nebo úprava.

 5. Pro údržbu většího rozsahu, jako je malba, nátěry, opravy osvětlení v domě, opravy rozvodů vody, rozvodů plynu, ústředního topení, revize a pod. zajišťuje výbor Společenství objednávkou prací.

Využívání společných prostor

 1. Na využívání společných prostor mají právo všichni vlastníci, nájemníci a uživatelé bytů v domě.

 2. Ve společných prostorách není dovoleno dlouhodobě uskladňovat předměty. Pokud bude potřeba skladování na delší dobu, bude u tohoto předmětu označen majitel a předpokládaná doba uložení. O tomto uložení bude informován výbor společenství.

 3. Sušárny a mandlovnu, určené k sušení resp. mandlování prádla, užívají vlastníci podle pořadí, stanoveného dohodou mezi nimi. Po použití sušárny nebo mandlovny je vlastník povinen tyto prostory řádně uklidit a vyčistit, v zimě uzavřít topení a vyvětrat a následně okna zavřít.

 4. V sušárně a mandlovně je možno sušit a mandlovat pouze prádlo vlastníků a příslušníků jejich domácnosti. Po použití mandlovny je nutné do sešitu napsat spotřebu elektrické energie.Žehlení prádla v mandlovně není dovoleno

 5. Při sušení prádla je nutno v místnosti přiměřeně větrat.

 6. V době nočního klidu není dovoleno používat mandlovnu.

 7. V zimním období by měla být okna ve společných prostorách otevřena pouze na nezbytně nutnou dobu pro vyvětrání.

Předávání informací

 1. Vývěsky, nápisky a jiná informační zařízení mohou být umístěna na domě a uvnitř domu jen se souhlasem výboru společenství.

 2. Vyvěšené informace a zprávy na nástěnce musí být podepsány a uveden datum vyvěšení a stávají se platným dokumentem. Nepodepsané informace budou odstraněny bez odpovědi. Netýká se rozpisu na prádelnu a rozpisu měsíčního úklidu v suterénu a okolí domu

 

 

 

 1. Svévolné odstranění / sundání jakékoliv platné informace z nástěnky je hodnoceno jako vážné porušení Domovního řádu a nemorální chování.

 2. Na každém podlaží je samostatně umístěna informační tabulka s rozpisem týdenního úklidu pro toto podlaží. Je v zájmu všech obyvatel domu tento rozpis pečlivě dodržovat.Je závazný nejen pro vlastníky bytových jednotek, ale také pro nájemníky a uživatele bytů.

Uzávěry, čistící zařízení

 1. Ke komínovým dvířkům, k uzávěrům vody, plynu a ústředního topení, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musí být vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v prostorách určených k výhradnímu užívání vlastníka, musí být učiněna taková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup i za nepřítomnosti vlastníka.

 2. Povinností osoby, která uzavře nebo otevře uzávěry vody, plynu apod. je zajistit, aby toto uzavření / otevření bylo prokazatelně oznámeno všem vlastníkům v dostatečném předstihu.

Uzamykání domu a společných prostor

 1. Po dohodě vlastníků bytů je žádoucí, aby byl dům uzamčen po setmění a zejména v nočních hodinách. Mříž v suterénu se uzamyká trvale.

 2. Každý vlastník v domě má právo na klíč od hlavních vstupních dveří a mříže v suterénu. Další klíče si vlastník může opatřit na svůj náklad a bez nároku na náhradu.

 3. Vlastník je povinen po zániku práva na užívání bytu odevzdat výboru společenství všechny klíče, které měl k zámkům v domě, a to bez náhrady.

Klid a pořádek v domě

 1. Vlastníci jsou povinni chovat se tak, aby oni sami, ani osoby, které s nimi prostory využívají, neobtěžovali ostatní vlastníky, zejména nadměrným hlukem, zápachem apod.

 2. Obyvatelé jsou povinni dodržovat v době od 22 hodin do 8 hodin ve všední den, o víkendu a státních svátcích klid v bytech, na chodbách a v suterénu. Za dodržení této doby je zodpovědný každý vlastník bytu.

 3. Pro vlastníky bytů není povolená instalace jakýchkoliv zařízení na vnější stěně objektu (fasádě). Netýká se reklamního bilbordu.

 4. Není dovoleno vyvěšovat nečisté, nevzhledné nebo zapáchající předměty. Při sušení prádla na balkonech je třeba dbát na to, aby voda nestékala na spodní podlaží nebo na stěnu domu.

 5. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a neobtěžovala spodní podlaží.

Zastupování

 1. Vlastníci mají právo se obracet na správce ve věcech oprav (zejména havarijních) přímo, nebo prostřednictvím výboru společenství. V případě kontaktu přímo se správcem je však nutné v nejbližším možném termínu informovat také výbor společenství.

 

 

Důležitá telefonní čísla

 

Hasičský záchranný sbor 150

Policie 158

Záchranná služba 155

Poruchy el. sítě 378 001 111

Poruchy vodovodní instalace 377 242 445

Poruchy plynové instalace 1239

Havarijní telefon Bokrošová, s.r.o. 724272460

 

Za dodržování tohoto domovního řádu jsou zodpovědní nejen vlastníci bytů, ale také jejich rodinní příslušníci a návštěvy. Domovní řád byl projednán a odsouhlasen na shromáždění SVJ Tachovská 67,69, v Plzni, dne 10. 12. 2015.